Klaster AT+R - Klaster Automatizačnej techniky a robotiky

Dotácia Ministerstva školstva

Projekt „Rozvoj centier klastra AT+R z. p. o. pre transfer výskumu a vývoja do praxe“ je spolufinancovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zmluva č. 0832/2012.

Dotácia bola pridelená na základe Oznámenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o predkladaní žiadostí o poskytnutie dotácie na vedecko-technické služby číslo 2012-16023/44330:1-11 zo dňa 5. októbra 2012 na podporu vedecko-technických služieb v oblasti servisných robotov pre priemysel, bezpečnostných systémov, neštandardných aplikácií, inteligentných pohonov pre automatizované systémy a robotiku, informačných systémov pre riadenie a diagnostiku technologických systémov a procesov, automatizáciu výrobných systémov a procesov. Dotácia bola poskytnutá na činnosti podporujúce prenos výsledkov výskumu a vývoja do praxe, zvýšenie kvality spolupráce výskumnej sféry s hospodárskou praxou a s inštitúciami európskeho výskumného priestoru v oblasti aplikovaného výskumu a vývoja.