Klaster AT+R - Klaster Automatizačnej techniky a robotiky

Medzinárodná spolupráca

 

Medzinárodná spolupráca

Pri rozvojových projektoch podporovaných zo zdrojov EU bude predstavovať Klaster AT+R zoskupenie s vysokým tvorivým potenciálom a konkurencieschopnou výrobnou a dodávateľskou činnosťou.

Dlhodobým cieľom klastra je využitie priamej účasti členov v technologických platformách (ETP) MANUFUTURE, združení EFFRA, ďalej EUROP a EUnited Robotics na získanie priamej účasti zahraničných partnerov na aktivitách Klastra AT+R.

Ďalším cieľom je využitie programov FP7 ICT a NMP podporujúce PPP projekty EU, špeciálne program Factories of the Future (FoF) pre rozvoj výrobkovej a technologickej základne členov klastra.

V programoch medzinárodnej spolupráce má významné miesto medzinárodná spolupráca klastrov v EU a regionálna spolupráca cez programy INTERREG, RAPID a ďalších, na ktorých participujú VUC a SOPK.

Očakávaným výstupom z tejto oblasti popri posilnení partnerstiev vo výskume, budú aj výstupy pre kooperovanú výrobu, spoločné dodávky technológií v priamej spolupráci členov klastra a zahraničných partnerov. V spolupráci s VUC a SARIO bude klaster pripravovať podmienky pre vstup zahraničných partnerov do spoločných projektov alebo ako investičných partnerov na teritóriu regiónu.