Klaster AT+R - Klaster Automatizačnej techniky a robotiky

MeMeVET konzultáciaVerejné konzultácie o zručnostiach a kvalifikácii požadované v mechatronike a hutníckom sektore boli úspešne realizované v rámci projektu MeMeVET4Industries

 

Partneri projektu urobili prvé kroky smerom k úspešnej implementácii projektu MeMeVET. Vychádzajúc z dvojročného plánu projektu, 15 partnerov z 5 krajín (Bulharsko, Nemecko, Taliansko, Slovensko a Španielsko) sa zapojilo do identifikácie existujúcich a vznikajúcich potrieb zručností v uvedených sektoroch. Na tento účel sa v zúčastnených krajinách konala verejná konzultácia o kvalifikácii požadovanej pre mladých profesionálov a čerstvých absolventov. Bola organizovaná jednak formou prieskumu medzi firmami, no tiež aj formou rozhovoru s väčšími subjektmi (tzv. „veľkí hráči“). Cieľovou skupinou boli spoločnosti pôsobiace v oblasti metalurgie a mechatroniky. Rozhovory a prieskumy boli k dispozícii na internete na webových stránkach projektu a podieľali sa na nich podniky všetkých veľkostí. Všetci partneri projektu šíria informácie o verejných konzultáciách prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.

Celkove sa vykonalo 20 rozhovorov s veľkými hráčmi (5 z Bulharska, 4 zo Španielska, 3 zo Slovenska a 8 z ostatných krajín). Výsledky v súvislosti s prieskumami boli taktiež pôsobivé, zaregistrovalo sa 250 respondentov (59 z Nemecka, 51 z Bulharska, 36 zo Španielska, 51 z Talianska a 53 zo Slovenska).

Vedenie verejnej konzultácie bolo jednou z najdôležitejších aktivít, ktoré sa doteraz uskutočnili v rámci projektu, pretože partnerom projektu poskytne jasný prehľad o očakávaniach zamestnávateľov v príslušných odvetviach. Získané výsledky sa použijú na úpravu obsahu vzdelávacích modulov. Hlavným cieľom nadchádzajúcich školení je zvýšiť kompetencie a šance na profesionálnu realizáciu absolventov v metalurgickom a mechatronickom sektore v súlade s potrebami zamestnávateľov. Klaster AT+R  ďakuje všetkým zúčastneným subjektom za aktívnu účasť a poskytnuté stanoviská.

 


Zhrnutie – správa o vyhodnotení zručností a potrieb

 

 

Projektoví partneri podnikli významné kroky smerom k vytvoreniu spoločných učebných osnov pre doplnkové vzdelávacie zručnosti požadované v odbore mechatroniky a metalurgie v piatich zúčastnených krajinách.

 

V súlade s dvojročným plánom vykonala Aliancia odborových zručností MeMeVET, ktorú tvorí 15 projektových partnerov z Bulharska, Nemecka, Slovenska, Španielska a Talianska, verejnú konzultáciu, do ktorej bolo zapojených 250 firiem a 20 ”veľkých hráčov”, ktorí sa pohybujú v oblasti metalurgie a mechatroniky, aby identifikovali (svoje) existujúce a vznikajúce potreby zručností.

 

Vďaka úsiliu všetkých zúčastnených sa zozbierali dáta slúžiace ako základ dokumentu, cieľom ktorého je odhaliť zručnosti v odbornej príprave požadované v priemysle: nedávno vypracovanej “správy o vyhodnotení zručností a potrieb”.

 

Čo z prieskumu vyplynulo? Zistenia správy možno zhrnúť tak, že na trhu práce je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, a to v odbore mechatroniky aj metalurgie. Pracovníci s vysokou úrovňou vedomostí budú v blízkej budúcnosti čoraz vzácnejším zdrojom: priemysel jasne vníma naliehavosť potreby prijímať nových kvalifikovaných pracovníkov a zároveň aj výrazný nedostatok odborných kapacít. V tomto zmysle EÚ potrebuje silnú priemyselnú politiku a špecializované/aktualizované vzdelávacie programy odborného technického vzdelávania, ktoré zabezpečia jej konkurencieschopnosť.

 

Ale aké sú najžiadanejšie zručnosti na trhu práce? Správa odhalila rad okamžitých potrieb týkajúcich sa technicko-prevádzkových zručností požadovaných európskymi firmami, ktoré fungujú v odbore mechatroniky a metalurgie, ako sú čítanie technických výkresov, schém, pracovných pokynov, charakterizovanie funkcie a prevádzky elektrických strojov, prístrojov a zariadení, atď. Mať technické schopnosti (napr. vo vyvíjaní mechatronických systémov, programovaní softvéru ako aj v termomechanike alebo hydromechanike) je dnes dôležité, ale priemysel hľadá ľudí so schopnosťou uplatniť tieto schopnosti v praxi (manuálne zručnosti, používanie priemyselných ovládačov ako sú napr. PLC – Programmable Logic Controllers). Okrem toho tzv. mäkké zručnosti (soft skills) – ako sú schopnosť primerane komunikovať, byť schopný vychádzať s ostatnými zamestnancami a členmi tímu alebo tvorivo riešiť predtým neriešené teoretické alebo praktické problémy – sú na pracovisku mimoriadne dôležité. Firmy, obzvlášť veľké, majú tendenciu prijímať najmä ľudí so silnými komunikačnými a interpersonálnymi zručnosťami a zodpovedajúcimi behaviorálnymi schopnosťami. 

 

Aké sú teda v priemysle najžiadanejšie učebné osnovy?

Firmy hľadajú odborné technické profilácie (ako sú operátori strojov, montéri, odborní obrábači, strojní inžinieri, IT špecialisti, atď.). Najžiadanejšie špecializácie sú v oblasti výrobných technológií, mechatroniky, strojárstva, a automatizačnej technológie – všetko špecializácie vyžadujúce vysokú úroveň medziodborovosti.
 

Projektoví partneri projektu MeMeVET sú teraz pripravení konkrétnym spôsobom prispieť k riešeniu nedostatku zručností: poskytovatelia odborného vzdelávania v najbližších mesiacoch vytvoria a dodajú nové vzdelávacie moduly. Podľa odporúčaní firiem, ktoré sa zúčastnili prieskumu, budú zamerané nielen na technické a manuálne zručnosti, ale tiež na mäkké zručnosti a medziodborové schopnosti.

 

              Je to veľký krok smerom k zosúladeniu systémov odborného vzdelávania a prípravy s potrebami odvetví mechatroniky a metalurgie a, v konečnom dôsledku, aj smerom k poskytnutiu spoločných učebných osnov pre doplnkové vzdelávacie zručnosti požadované trhom práce v piatich zúčastnených krajinách.