Klaster AT+R - Klaster Automatizačnej techniky a robotiky

MeMeVET konzultáciaVerejné konzultácie o zručnostiach a kvalifikácii požadované v mechatronike a hutníckom sektore boli úspešne realizované v rámci projektu MeMeVET4Industries

 

Partneri projektu urobili prvé kroky smerom k úspešnej implementácii projektu MeMeVET. Vychádzajúc z dvojročného plánu projektu, 15 partnerov z 5 krajín (Bulharsko, Nemecko, Taliansko, Slovensko a Španielsko) sa zapojilo do identifikácie existujúcich a vznikajúcich potrieb zručností v uvedených sektoroch. Na tento účel sa v zúčastnených krajinách konala verejná konzultácia o kvalifikácii požadovanej pre mladých profesionálov a čerstvých absolventov. Bola organizovaná jednak formou prieskumu medzi firmami, no tiež aj formou rozhovoru s väčšími subjektmi (tzv. „veľkí hráči“). Cieľovou skupinou boli spoločnosti pôsobiace v oblasti metalurgie a mechatroniky. Rozhovory a prieskumy boli k dispozícii na internete na webových stránkach projektu a podieľali sa na nich podniky všetkých veľkostí. Všetci partneri projektu šíria informácie o verejných konzultáciách prostredníctvom svojich komunikačných kanálov.

Celkove sa vykonalo 20 rozhovorov s veľkými hráčmi (5 z Bulharska, 4 zo Španielska, 3 zo Slovenska a 8 z ostatných krajín). Výsledky v súvislosti s prieskumami boli taktiež pôsobivé, zaregistrovalo sa 250 respondentov (59 z Nemecka, 51 z Bulharska, 36 zo Španielska, 51 z Talianska a 53 zo Slovenska).

Vedenie verejnej konzultácie bolo jednou z najdôležitejších aktivít, ktoré sa doteraz uskutočnili v rámci projektu, pretože partnerom projektu poskytne jasný prehľad o očakávaniach zamestnávateľov v príslušných odvetviach. Získané výsledky sa použijú na úpravu obsahu vzdelávacích modulov. Hlavným cieľom nadchádzajúcich školení je zvýšiť kompetencie a šance na profesionálnu realizáciu absolventov v metalurgickom a mechatronickom sektore v súlade s potrebami zamestnávateľov. Klaster AT+R  ďakuje všetkým zúčastneným subjektom za aktívnu účasť a poskytnuté stanoviská.

 


Zhrnutie – správa o vyhodnotení zručností a potrieb

 

 

Projektoví partneri podnikli významné kroky smerom k vytvoreniu spoločných učebných osnov pre doplnkové vzdelávacie zručnosti požadované v odbore mechatroniky a metalurgie v piatich zúčastnených krajinách.

 

V súlade s dvojročným plánom vykonala Aliancia odborových zručností MeMeVET, ktorú tvorí 15 projektových partnerov z Bulharska, Nemecka, Slovenska, Španielska a Talianska, verejnú konzultáciu, do ktorej bolo zapojených 250 firiem a 20 ”veľkých hráčov”, ktorí sa pohybujú v oblasti metalurgie a mechatroniky, aby identifikovali (svoje) existujúce a vznikajúce potreby zručností.

 

Vďaka úsiliu všetkých zúčastnených sa zozbierali dáta slúžiace ako základ dokumentu, cieľom ktorého je odhaliť zručnosti v odbornej príprave požadované v priemysle: nedávno vypracovanej “správy o vyhodnotení zručností a potrieb”.

 

Čo z prieskumu vyplynulo? Zistenia správy možno zhrnúť tak, že na trhu práce je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov, a to v odbore mechatroniky aj metalurgie. Pracovníci s vysokou úrovňou vedomostí budú v blízkej budúcnosti čoraz vzácnejším zdrojom: priemysel jasne vníma naliehavosť potreby prijímať nových kvalifikovaných pracovníkov a zároveň aj výrazný nedostatok odborných kapacít. V tomto zmysle EÚ potrebuje silnú priemyselnú politiku a špecializované/aktualizované vzdelávacie programy odborného technického vzdelávania, ktoré zabezpečia jej konkurencieschopnosť.

 

Ale aké sú najžiadanejšie zručnosti na trhu práce? Správa odhalila rad okamžitých potrieb týkajúcich sa technicko-prevádzkových zručností požadovaných európskymi firmami, ktoré fungujú v odbore mechatroniky a metalurgie, ako sú čítanie technických výkresov, schém, pracovných pokynov, charakterizovanie funkcie a prevádzky elektrických strojov, prístrojov a zariadení, atď. Mať technické schopnosti (napr. vo vyvíjaní mechatronických systémov, programovaní softvéru ako aj v termomechanike alebo hydromechanike) je dnes dôležité, ale priemysel hľadá ľudí so schopnosťou uplatniť tieto schopnosti v praxi (manuálne zručnosti, používanie priemyselných ovládačov ako sú napr. PLC – Programmable Logic Controllers). Okrem toho tzv. mäkké zručnosti (soft skills) – ako sú schopnosť primerane komunikovať, byť schopný vychádzať s ostatnými zamestnancami a členmi tímu alebo tvorivo riešiť predtým neriešené teoretické alebo praktické problémy – sú na pracovisku mimoriadne dôležité. Firmy, obzvlášť veľké, majú tendenciu prijímať najmä ľudí so silnými komunikačnými a interpersonálnymi zručnosťami a zodpovedajúcimi behaviorálnymi schopnosťami. 

 

Aké sú teda v priemysle najžiadanejšie učebné osnovy?

Firmy hľadajú odborné technické profilácie (ako sú operátori strojov, montéri, odborní obrábači, strojní inžinieri, IT špecialisti, atď.). Najžiadanejšie špecializácie sú v oblasti výrobných technológií, mechatroniky, strojárstva, a automatizačnej technológie – všetko špecializácie vyžadujúce vysokú úroveň medziodborovosti.
 

Projektoví partneri projektu MeMeVET sú teraz pripravení konkrétnym spôsobom prispieť k riešeniu nedostatku zručností: poskytovatelia odborného vzdelávania v najbližších mesiacoch vytvoria a dodajú nové vzdelávacie moduly. Podľa odporúčaní firiem, ktoré sa zúčastnili prieskumu, budú zamerané nielen na technické a manuálne zručnosti, ale tiež na mäkké zručnosti a medziodborové schopnosti.

 

              Je to veľký krok smerom k zosúladeniu systémov odborného vzdelávania a prípravy s potrebami odvetví mechatroniky a metalurgie a, v konečnom dôsledku, aj smerom k poskytnutiu spoločných učebných osnov pre doplnkové vzdelávacie zručnosti požadované trhom práce v piatich zúčastnených krajinách.

 


 

                                                                
ANNOUNCEMENT OF THE RECRUITMENT TO SELECT 1 STUDENT AND 1 VET STAFF TO PARTICIPATE IN THE MOBILITY ABROAD

In the framework of MEMEVET project, (WP8); http://www.memevet.eu/, we are recruiting 1 student and 1 vet staff to participate in the mobility abroad among people that have tested the training material.

The call for interest will be open for 20 natural days, 1-20 of July 2019.

HOW TO APPLY:

The interested people in participating have to send a CV, EU format, and a motivation letter, in English.

Destination countries:

DE to BG

IT to ES

ES to SL

SL to DE

BG to IT

 

Duration of mobility:

Students: 20 + 2 travel days

Staff: 5 + 2 travel days

 

Criteria and topics for the selection procedure interviews to be undertaken by the sending organization:

- Destinations and evident motivation for the project (30)

- Open attitude towards cultural exchange and socialization (30)

- Ability to work in group (10)

-Linguistic proficiency (15)

- Previous experience (15)

 

Note for partners involved in mobility:

The final list of beneficiaries will be published on the project website and facebook page, and in the pages of sending organizations with the score obtained by each applicant. The list will also include applicants under reserve and those excluded by not achieving the minimum score of 70/100.

Candidates under reserve can benefit in case of renounce by one or more candidates or if more grants will be available.

The promoters accept no liability if the candidates do not take vision of communications relating to the selection or they are not available once selected. Participants have to confirm participation after selection by sending by email in 10 natural days an 'Acceptance Letter’; a form will be made available.

OZNÁMENIE O VÝBERE 1 ŠTUDENTA A 1 UČITEĽA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY NA ÚČASŤ NA MOBILITE V ZAHRANIČÍ

V rámci projektu MEMEVET (WP8); http://www.memevet.eu/, hľadáme spomedzi tých, ktorí sa zúčastnili testovania školiacich materiálov projektu, 1 študenta a 1 učiteľa odborného vzdelávania a prípravy, aby sa zúčastnili na mobilite v zahraničí.

Táto výzva na prihlásenie záujemcov bude otvorená 20 dní, 1. až 20. júla 2019.

AKO SA PRIHLÁSIŤ:
Záujemcovia o účasť musia zaslať životopis vo formáte Europass a motivačný list v angličtine.

Cieľové krajiny:

DE do BG

IT do ES

ES do SK

SK do DE

BG do IT

 

Trvanie mobility:

Študenti: 20 dní + 2 dni na cestovanie

Učitelia: 5 dní + 2 dni na cestovanie

 

Kritériá a témy pre pohovory týkajúce sa výberového konania, ktoré má uskutočniť vysielajúca organizácia:
- Destinácie a zjavná motivácia pre projekt (30)
- Otvorený prístup ku kultúrnej výmene a socializácii (30)
- Schopnosť pracovať v skupine (10)
- Jazykové znalosti (15)
- Predchádzajúce skúsenosti (15)

 

Poznámka pre partnerov zapojených do mobility:
Konečný zoznam vybraných účastníkov sa uverejní na webovej stránke projektu a na stránke Facebook a na stránkach vysielajúcich organizácií so skóre získaným každým žiadateľom. Zoznam bude obsahovať aj žiadateľov-náhradníkov a tých, ktorí boli vylúčení z dôvodu nedosiahnutia minimálneho skóre 70/100.
Uchádzači, ktorí sú náhradníkmi, môžu byť vyslaní v prípade, že sa jeden alebo viacerí kandidáti vzdajú, alebo ak bude k dispozícii viac grantov.
Organizátori nenesú žiadnu zodpovednosť, ak kandidáti nezohľadnia komunikáciu týkajúcu sa výberu, alebo nie sú k dispozícii po výbere. Účastníci musia potvrdiť účasť po výbere zaslaním „Akceptačného listu“ e-mailom do 10 dní; formulár bude sprístupnený.

 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Úspešná mobilita španielskeho študenta a učiteľa na Slovensku

Študent Joan Magraner Carrión zo školy  stredoškolského odborného vzdelávania v oblasti elektrických a automatických inštalácií (IES Tirant Lo Blanc, Gandía – Španielsko) a učiteľ José Alberto Pérez Marco cestovali na Slovensko do Prešova. Študent absolvoval odbornú prax v spoločnosti LEAR CORPORATION, ktorá je svetovým lídrom vo výrobe sedadiel a iných komponentov elektronických systémov v automobilovom priemysle. Celý proces mobility koordinoval Klaster automatizačnej techniky a robotiky (Klaster AT+R).

 
 
 


 

Záverečné stretnutie projektu a záverečné diseminačné podujatie v Taliansku

Parneri projektu MeMeVET mali  9. a 10. októbra svoje záverečné stretnutie vo Florencii v Taliansku. Zúčastnili sa tiež na veľtrhu Didacta, jednom z najväčších podujatí v Taliansku venovanom vzdelávaniu a inovatívnym prístupom v systéme vzdelávania a odbornej prípravy. V piatok 11. októbra sa uskutočnilo záverečné podujatie MEMEVET. Účastníci projektu sa zúčastnili dvoch stretnutí, jedného ráno a druhého popoludní, kde mali možnosť diskutovať o rôznych záujmových témach a vymenili si informácie o odbornej príprave a vytvorených nástrojoch na podporu rozvoja OVP a mobility akademických pracovníkov, študentov, zamestnancov a podnikateľov. Počas podujatia predstavili projekt MeMeVET a dosiahnuté výsledky. Podujatie bolo zaregistrované ako deň Erasmus 2019. Viac informácií nájdete na: www.erasmusdays.eu/event/workshop-memevet-mechatronics-and-metallurgical-vet-for-sectors-industries/?getStoreDescription=1688