Klaster AT+R - Klaster Automatizačnej techniky a robotiky

NUCLEI

Projekt NUCLEI

Klaster AT+R sa zapojil ako projektový partner do projektu NUCLEI, do ktorého je zapojených 10 partnerov z Talianska, Rakúska, Nemecka, Poľska, Českej repoubliky a Slovenska (Klaster AT+R) pod vedením talianskeho CRIT (Centrum pre výskum a technologické inovácie).

 

Hlavným cieľom NUCLEI je zmeniť zastaralý model manažmentu inovácií z „lokálneho“ prístupu k vyhľadávaniu technológií na nadnárodný zdroj znalostí, ktorý podporuje inovácie modernej výroby prekračujúce regionálne hranice. To zvyšuje vzájomnú ekonomickú závisloť medzi siedmimi výrobnými regiónmi a podporuje efektívnejšie nadnárodné hodnotové reťazce v automobilovom a elektrotechnickom priemysle, IT sektore a v robotickej a mechanickej automatizácii. Takýto prístup spoločného získavania znalostí pomáha siedmim priemyselným clustrom NUCLEI a jeho koncovým príjemcom(korporáciám, malým a stredným podnikom, vykonávateľom výskumu a vývoja) podporovať proces objavovania sa nových konzorcií/podnikateľských dohôd na realizáciu odvážnych technologických, produktových a trhových projektov.

Od vytvorenia širokého prostredia na spoluprácu, počiatočne testovaného stovkou spoločností zo siedmich regiónov strednej Európy, sa očakáva zvýšenie väzieb s inovátormi mimo vlastného regiónu o 40-50%, zrýchlenie času uvedenia konceptov výskumu a vývoja na trh (z výskumu financovaného EÚ a stredoeurópskych laboratórií do firiem) o 15-20%, a zvýši výdavky na výskum a vývoj a patentové žiadosti o 2-3% obratu. Hnacou silou na rozbehnutie inovácií je spoločný cloud založený na projektoch FoF-IMPACT&COFACTOR H2020, troch pilotných projektoch (technické sprostredkovateľstvo; znalostná transformácia; mechatronická štandardizáci) a stratégii inovácie podnikania na rozšírenie i-služieb NUCLEI v rámci každého regionálneho S3.