Klaster AT+R - Klaster Automatizačnej techniky a robotiky

Výzva - pilotné akcie

Výzva na vyjadrenie záujmu

Výber firiem na testovanie nadnárodných inovačných podporných služieb

 

ÚVOD

Táto výzva vychádza v rámci projektu NUCLEi, ktorý je financovaný z programu INTERREG Central Europe (project č. CE318). Hlavným cieľom projektu NUCLEi je vyvinúť inovačné služby týkajúce sa tematiky pokročilej výroby v nadnárodnom rozmere. Viac informácií možno nájsť na webovej stránke projektu NUCLEI.

V tomto projekte 7 priemyselných klastrov združených v NUCLEi zapojí svojich konečných príjemcov (veľké podniky, malé a stredné podniky a výskumno-vývojové organizácie) do otvoreného a kolaboratívneho prostredia na testovanie nových nadnárodných inovačných služieb. Týchto 7 klastrov sa nachádza v stredoeurópskych regiónoch Emilia-Romagna (IT), Veneto (IT), Bavorsko (DE), Horné Rakúsko (AT), Slovensko (SK), Sliezsko (PL), Česko (CZ).

Spoločnosti, ktoré sa zapoja do výzvy v projekte NUCLEi, budú mať preto možnosť:

·       Prispieť k definovaniu obsahu 21 na mieru prispôsobených otvorených seminárov týkajúcich sa špecifických technologických oblastí (pilot 1 – výkladná skriňa technológie)

·       Vyjadriť svoje preferencie pri zvládaní prierezových inovačných výziev v automatizácii a mechatronike vďaka 6 nadnárodným pracovným stolom (pilot 2 – zdieľanie poznania)

POPIS NAŠej organizácie

Klaster Automatizačnej techniky a robotiky AT+R, jeden z desiatich partnerov  v projekte NUCLEi, bol založený v Košiciach v marci 2010 ako združenie právnických osôb, ktoré v súčasnosti tvorí 13 priemyselných spoločností, 2 univerzity, 2 samosprávne kraje a 1 inštitút Slovenskej akadémie vied na východnom a strednom Slovensku. Hlavným cieľom je podpora inovačných aktivít členov v oblasti mechatroniky, robotiky, inteligentných výrobných systémov a progresívnych materiálov. Kľúčovými aktivitami sú realizované programy a projekty, transfer nových technológií a tréningové programy vo sfére rozvoja, produkcie a internacionalizácie podnikania.

kto sa môže uchádzať

Výzva je otvorená pre priemyselné spoločnosti, ktoré spĺňajú nasledovné požiadavky:

-          Sú zapojené do hospodárskej activity (t.j. sú podnikateľmi, nie neziskovou alebo štátnou organizáciou)

-          Sú aktívne v oblasti pokročilej výroby a spracovania

-          Investujú časť svojho obratu do výskumu a vývoja

-          Majú aspoň jednu prevádzku v stredoeurópskej oblasti (sídlo alebo pobočku registrovanú v oblasti, ktorá oprávnene spadá pod Strednú Európu)

-          Sú ochotné investovať čas a zdroje do účasti na pilotných akciách NUCLEi, vrátane zahraničných ciest na vlastné náklady za účelom účasti na seminároch/workshopoch, ktoré sú relevantné pre ich podnikanie

záväzky a výhody pre zúčastnené firmy

Od firiem, ktoré sa zapoja do tohto tendra, sa bude vyžadovať:

-          Účasť na jednom úvodnom dni, ktorý sa bude konať v Košiciach v priebehu marca 2017 (termín bude upresnený), kde sa od nich bude požadovať, aby vyjadrili svoje preferencie a názory ohľadom pilotných akcií

-          Príspevok k definovaniu a účasť aspoň na jednom na mieru prispôsobenom otvorenom seminári alebo na jednom nadnárodnom pracovnom stole

 

Účasťou na tejto výzve získajú firmy nasledovné výhody:

-          Budú mať možnosť smerovať organizáciu 21 otvorených seminárov a 6 nadnárodných pracovných stolov v stredoeurópskom regióne o najmodernejších technologických otázkach týkajúcich sa pokročilej výroby a spracovania

-          Budú mať príležitosť porovnať s ostatnými firmami svoje postupy v inovačnom manažmente, riešení problémov a iných otázkach týkajúcich sa inovácií a transferu technológií

-          Zapoja sa do nadnárodného transferu vedomostí, s možnosťou uzatvárať obchodné dohody s relevantnými zúčastnenými stranami*

*Je potrebné brať na vedomie, že v špecifickom prípade, kedy partneri NUCLEi poskytnú bilaterálnu asistenciu na uzatvorenie dohôd o transfere technológií, bude musieť byť táto služba poskytnutá v súlade s pravidlom o štátnej pomoci de minimis, podľa nariadenia EÚ č. n. 1407/2013

 

pokyny pre účastníkov

Účastníci sa musia uchádzať prostredníctvom nasledovnej prihlášky:  prihláška.

InformÁcia o nepriamej štátnej pomoci

Je potrebné poznamenať, že podľa výsledkov jednaní s JS, ktoré predchádzali podpisu Zmluve o dotácii, JS argumentoval, že výstup D.T3.2.3. (predbežné dohody medzi výskumno-vývojovými organizáciami a priemyslom) možno považovať za potenciálne relevantné pre nepriemu štátnu pomoc, keďž pilotné firmy dostanú od partnerov službu zadarmo na prejednanie úvodných zmluvných dohôd na kúpu/predaj aplikácie kľúčových podporných technológií pre výrobu a spracovanie.

Ak by implementácia týchto pilotných akcií mala priviesť niektoré z pilotných firiem a organizácií venujúcich sa výskumu a vývoju ku konkrétnej diskusii a finalizácii bilaterálnych zmluvných dohôd na kúpu/predaj aplikácie kľúčových podporných technológií, relevantní partneri musia verifikovať, že táto firma spĺňa predpisy o štátnej pomoci a prahu a oznámiť to vedúcemu partnerovi.