Klaster AT+R - Klaster Automatizačnej techniky a robotiky

Organizačná štruktúra

Výkonné a organizačné jednotky Klastra AT+R

Zakladatelia klastra, výrobné inovatívne firmy, SPINEA, s.r.o. Prešov, ZŤS VVU, a.s. Košice, VUKOV Extra, a.s. Prešov, PROCONT, spol. s r.o. Prešov, EVPU, a.s. Nová Dubnica, CEIT SK, s.r.o. Žilina, ďalej výskumné pracoviská Technickej Univerzity v Košiciach a Žilinskej Univerzity, s podporou VUC Prešov a VUC Košice zabezpečujú rozvoj výskumno-výrobných a dodávateľských kapacít pre oblasť automatizačnej a robotickej techniky.

zakladatelia klastra

 

CENTRÁ VÝSKUMU, INOVÁCIÍ A TRANSFÉRU

TRÉNINGOVÉ CENTRÁ KLASTRA AT+R


 

CENTRUM MECHATRONIKY – CMECH

Základom výskumného pracoviska (Centra mechatroniky) a pracovného tímu je KEM FEI TUKE (pôvodne Katedra elektrických pohonov), ktorá patrí k najstarším pracoviskám v rámci FEI TU v Košiciach. Ďalej tam patria firmy - zriaďovatelia Klastra AT+R: SPINEA, ZŤS VVÚ, PROCONT a EVPU.

Navrhované Centrum mechatroniky (ďalej len CMech) je zamerané na podporu výskumu a vývoja v oblasti mechatroniky, pohonovej a riadiacej techniky a riadenia pohonov pre mobilnú a servisnú robotiku. Vytvorené centrum bude poskytovať podporu aj v iných príbuzných odboroch činnosti Klastra.
 

CENTRUM ROBOTIKY A MODULOV – CRaM

Základom výskumného pracoviska (Centra robotiky a modulov) a pracovného tímu je KVTaR SjF TU v Košiciach a firmy – zriaďovatelia Klastra AT+R: SPINEA a ZŤS VVÚ.

Centrum pre moduly a robotiku sa zameriava na podporu aplikačného výskumu a inovácií v oblasti technologických modulov servisnej a priemyselnej robotiky a navrhovania robotických systémov pre priemyselnú prax a servisné činnosti. Prispieva k významným inovačným procesom, ktorého podstatná časť je sústredená na zvyšovanie inteligencie a multifunkčnosti. Široké aplikačné možnosti robotov vyžadujú zvládnutie ich konštrukčného riešenia na báze modulárneho princípu umožňujúceho stavbu rôznych kinematických konfigurácií tak robotov ako aj efektorov a pružného inteligentného riadenia.
 

CENTRUM AUTOMATIZOVANÝCH VÝROBNÝCH SYSTÉMOV – CAVS

Základom výskumného pracoviska a pracovného tímu je SjF UNIZA + CEIT a firmy - zriaďovatelia Klastra AT+R: SPINEA, ZŤS VVÚ a EVPU.

Centrum automatizovaných výrobných systémov je budované v integrovanom laboratóriu CEIT a ZU v Žiline. Pracovisko vytvára novú komplexnú platformu na riešenie kľúčových výskumných oblastí a prípravu ľudí pre nové generácie AVS, ktoré budú integrované do zákaznícky orientovaných a rekonfigorovateľných výrob. Výrobné systémy v nasledujúcich rokoch z toho dôvodu budú vyžadovať výrazne vyššiu úroveň implementácie umelej inteligencie, počítačovej simulácie a digitálnych technológií. Centrum je zamerané na výskum a rozvoj uvedených oblastí.
 

CENTRUM NOVÝCH MATERIÁLOV, TECHNOLÓGIÍ A TRIBOTECHNIKY – CNMTT

Základom výskumného pracoviska a pracovného tímu je FVT TU Košice zo sídlom v Prešove a firmy - zriaďovatelia Klastra AT+R: UNIZA, SPINEA a CEIT, ako aj partneri ÚMV SAV Košice.

Centrum sa zaoberá štúdium javov pri aplikáciách moderných špičkových kontaktných a bezkontaktných technológií na high–tech materiály najmä na báze kompozitov s transferom poznatkov do výrobných procesov. Budú v sebe zahŕňať vedecké postupy pri sledovaní degradačných procesov povrchov, ale tiež podpovrchových stavov materiálov. Na základe exaktne získaných poznatkov o nových materiáloch simulovať prevádzkové stavy s využitím špičkových simulačných a výpočtových programov a predikovať možné poruchové stavy. Pri používaní moderných materiálov na báze kompozitov je potrebné exaktne určovať obrobiteľnosť materiálov progresívnymi metódami obrábania a samozrejme určovať aj vhodnosť a prevádzkové podmienky procesných médií ako neoddeliteľnej súčastí procesov obrábania.


Centrum transferu know-how a internacionalizácie CTK-HaI

Podarilo sa rozvinúť aktivity spolupráce na spoločných výskumných a inovačných projektoch medzi členmi Klastra – výskumnými tímami z univerzít TUKE a UNIZA a priemyselných partnerov, ktorí garantujú realizáciu výsledkov. Tieto aktivity sú podrobnejšie uvedené v štúdii k výskumno-vývojovým centrám.

Výsledky boli overené na štyroch projektoch, na ktorých v r. 2011-12 pracovalo spoločne 10 výskumných tímov s následným transferom a implementáciou výsledku do nových výrobkov a nových technológií zavedených v SPINEA, ZŤS VVÚ, CEIT, EVPÚ a v rozpracovaní je niekoľko ďalších projektov.

V oblasti medzinárodnej spolupráce sa úspešne rozvíja monitoring, sieťovanie potenciálu pre spoločné projekty pre výskum, transfer nových technológií, kooperácie a podpora subdodávateľských aktivít v komponentoch pre oblasť mechatroniky, robotiky a automatizovaných výrobných systémov.

V tejto oblasti bol Klaster AT+R členom medzinárodného konzorcia Klastrov v projekte CluStrat a v súčasnosti je partnerom v projekte NUCLEi, ktorý na kooperáciu a prepojenie v oblasti inovácií v regióne strednej Európy. Klaster je súčasne členom asociácie EFFRA/MANUFUTURE a cez členov SPINEA a ZTSVVU aj členom euROBOTICS/EUROP kde sa pripravujú konzorcia pre PPP projekty a implementačné aktivity pre projekty FP7 a Horizon2020.

V dvojstranných partnerských dohodách, ktoré klaster má s Klastrom MC Linz a pripravuje s Klastrom M&A Augsburg a ZHWA Zurich, klastrami v Ostrave a vo Wroclavi, sú príležitosti na sieťovanie databáz, organizovanie podujatí a spoločnej účasti na workshopoch a výstavách.

 

Programy a aktivity centra:
  • Marketing-sieťovanie-databázy pre výskum a inovácie a transfer know-how
  • Príprava spoločných projektov, zákaziek a predkontraktačná príprava
  • Príprava a organizovanie workshopov, výstav a aktívnej spoločnej účasti členov a partnerov klastra na akciách v zahraničí.
  • Koordinácia aktivít a aktívna účasť na činnosti medzinárodných platforiem ETP a klastrových platforiem.
  • Účasť v príprave národných a regionálnych iniciatív pre získavanie strategických investorov a kooperačných partnerov pre spoluprácu s členmi a partnermi Klastra.