Klaster AT+R - Klaster Automatizačnej techniky a robotiky

Rozvoj centier Klastra AT+R z. p. o. pre transfer výskumu a vývoja do praxe

Projekt:
Rozvoj centier Klastra AT+R z. p. o. pre transfer výskumu a vývoja do praxe

Výstup:
Predprojektové štúdie pre výskumné a inovačné centrá, pre centrá transferu know-how a realizačné projekty tréningových center Klastra AT+R

Riešiteľ:
Klaster AT+R, z.p.o.
Južná trieda 95, 040 01 Košice
IČO: 45733694 DIČ: 2023084558
www.clusteratr.sk

Spoluriešitelia:
     


Dobudovanie a sfinalizovanie výskumných a inovačných centier Klastra AT+R je kľúčovou rozvojovou iniciatívou členov Klastra a tiež jeho mnohých slovenských a zahraničných partnerov.

 

Ciele projektu

Cieľom spracovaných predprojektových štúdií a realizačných projektov je podporiť dynamický rozvoj a efektívnosť inovačných aktivít výrobkov a technológií v oboroch automatizačnej techniky a robotiky. Tiež posilniť v cykle výskum-výroba-použitie/odbyt + obchod/ aktivity pre transfer know-how, marketing, a projekčno-dodávateľské činnosti. Cieľom je tiež vytvoriť sieť partnerov pre výskum, vývoj, transfer nových technológií s tuzemskými a zahraničnými partnermi. Zvýšiť podiel výsledkov výskumu ako zdroja pre inovácie cez štátne a EÚ programy a cez tieto projekty zvyšovať zamestnanosť v regiónoch východného a stredného Slovenska na báze sofistikovaných programov s vysokým podielom pridanej hodnoty. Využiť pre túto oblasť overené formy činnosti klastrov združujúcich špičkové pracoviská vedy a výskumu na univerzitách, inovatívne výskumno-výrobné transferové, implementačné a diseminačné organizácie.
 

Špecifické ciele projektu

  • Vytvoriť podmienky pre implementáciu výstupov Centier výskumu a vývoja organizovaných členmi Klastra AT+R.
  • Využiť vlastné výsledky VaV, výstupy projektov z grantov SR a fondov EU cez programy transferu, implementácie a diseminácie a tieto pripraviť do aplikovateľnej formy u členov a dohodnutých partnerov Klastra AT+R.
  • V oboch predchádzajúcich cieľoch sledovať zvyšovanie konkurencieschopnosti, efektívnosti a kvality výroby v oboroch AT+R.
  • Zvýšiť súčasný podiel výrobných programov zaisťovaných domácim VaV, v kategórii sofistikovaných výrobkov s vyšším podielom know-how, potrebou vyššej kvalifikačnej úrovne pracovnej sily u členov a dohodnutých partnerov Klastra AT+R.
  • Zvýšiť zamestnanosť v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou, zabezpečiť pre nové profesie potrebné rekvalifikačné a tréningové programy v úzkej väzbe podnikateľských -regionálnych a univerzitných inštitúcií, s účasťou špecializovaných pracovísk organizovaných a poskytovaných za pomoci Klastra AT+R.
  • Zvýšiť prepojenosť súčasných kapacít v oblasti VaV a zvýšiť kapacity pre transfer nových technológií o nové prvky spolupráce so zahraničnými partnermi z EÚ, najmä cez klastrové iniciatívy.


Aktivity projektu:

Aktivita 1.

  • Vypracovanie predprojektovej štúdie pre výskumné a inovačné centrá v oblasti komponentov pre servisnú a priemyselnú robotiku, mechatronických a polohovacích modulov, aktuátorov senzorovej a monitorovacej techniky a inteligentnej riadiacej techniky, ako spoločné pracoviská priemyslu a Klastra AT+R;

Aktivita 2.

  • Vypracovanie predprojektvej štúdie pre centrá transferu know-how a inžinieringu v oblasti robotických a inteligentných výrobných systémov, ako spoločné pracoviská univerzít, priemyslu a Klastra AT+R s účasťou zahraničných partnerov;

Aktivita 3.

  • Spracovanie realizačných projektov tréningových centier pre oblasť tréningových programov k aplikácii a transferu nových poznatkov VaV a nových technológií, mechatroniky, robotizovaných pracovísk, pružných výrobných systémov a projektovania s využitím podpory CAD/CAM/CAE.Výstupom z predprojektových štúdií sú aktivity podporujúce rozvoj metód infraštruktúry pre transfer VaV do priemyslu v podmienkach Klastra AT+R, ako sú implementácie nových Rapid technológií, metód CAD/CAM/CAE, nových materiálov, nových techník pre oblasť skúšobníctva a diagnostiky. Taktiež sú to výstupy zabezpečujúce priamy transfer VaV pre inováciu výrobkov a technológií u realizátorov v priemysle ako pilotných projektov, ktoré bude možné multiplikovať, inovácie výroby komponentov a technologických modulov pre inteligentné pohony a polohovacie jednotky, mobilné platformy pre servisné a priemyselné roboty, monitorovacie jednotky pre technologické procesy a bezpečnostné systémy, inteligentné riadiace systémy. Služby a širokú disemináciu výsledkov VaV cestou konzultačných a tréningových aktivít, workshopov, odborných konferencií aúčasti na výstavách, tréningových programov k aplikácii a transferu nových poznatkov VaV a nových technológií pre oblasti mechatroniky, robotizovaných pracovísk, pružných výrobných systémov a projektovania s využitím podpory CAD/CAM/CAE.

Spracovanie predprojektových štúdií a realizačných projektov sa uskutočnilo v rámci projektu „Rozvoj centier klastra AT+R z. p. o. pre transfer výskumu a vývoja do praxe“, ktorý je spolufinancovaný z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, zmluva č. 0832/2012.