Klaster AT+R - Klaster Automatizačnej techniky a robotiky

Spolupráca na národnej a regionálnej úrovni

Spolupráca na národnej a regionálnej úrovni

spolupraca na narodnej urovni

Spoluprácu Klaster AT+R a zúčastnených VUC je možné stručne charakterizovať nasledovne:

  • Klaster AT+R bude predstavovať partnera pre prípravu a realizáciu inovačnej stratégie VUC v oblasti rozširovania programov automatizácie v regióne.
  • VUC podporí prípravu odborníkov a sieťovanie partnerov pre pripravované Centrá výskumu (PO, KE, ZA) a Inžiniersko-dodávateľské centrá klastra cez projekty RIC a technologických parkov v regióne.
  • Klaster AT+R svojimi aktivitami so zahraničnými partnermi pripraví spolu so SARIO, SOPK a VUC podmienky pre vstup zahraničných partnerov do spoločných projektov, alebo ako investičných partnerov na teritóriu regiónu.
  • Prínosy vo zvyšovaní zamestnanosti hlavne odborníkov pre oblasť výskumu a inžinierskych činnosti ako aj kvalifikovaných pracovníkov pre výrobu.
  • Vytvorenie základne pre rozvoj výskumno-vývojových činnosti, transfer know-how a inžiniersko dodávateľských činností v Centrách VaV (KE, PO, ZA)
  • Vytvorenie príležitosti pre podporu inovácii a transferu know-how pre ďalších partnerov z regiónu z oblasti strojárstva a elektrotechnického priemyslu